October 16, 2007

...agus an uair sin rinn mi headbutt air

Tha mi cinnteach gu bheil an ceann-naidheachd seo (air an taobh chlì) ag ràdh rudeigin dhuinn mu aigne Albannach fireannta. Ach gu dè'n rud? [Sràid na Càisge, Dùn Eideann, 5.7.2007]