January 05, 2006

'nam athair

Rugadh nighean againn, Dalia Eilidh, air an 19mh latha dhe'n Dùbhlachd. Tha an saoghal againn bun os cionn, ach tha sinn uabhasach toilichte. Tha i beag ach làidir, agus is toil leatha òrain Ghàidhlig. Ach is fheàrr leatha bainne!