March 07, 2004

teagamh as t-earrach

Tha i air a bhith gu math blàth is grianach a' seo ann am Massachusetts an Iar, bho chionn seachdain neo dhà. Ach tha e tràth 'sa Mhàirt fhathast, agus tha dà rud air nach eil sinn idir dòchasach ann an Sasann Nuaidh, a dh'aindeoin cho math 's a bhiodh iad a' dol: an t-earrach agus na Red Sox. Chan eil an sneachd fada bhuainn...