March 25, 2004

na Gàidheal ùra

Tha mi’n dòchas nach cuir seo dragh air na daoine aig CLI, ach feumaidh mi radh nach e Gàidheal Ùr a th’annam, ’nam bheachdsa. ’Se Sasannach Ùr a th’annam.