February 19, 2004

an tèid na giotàraichean aca suas gu 11?

Tha e math ri chluintinn gun do nochd, mu dheireadh thall, còmhlan roc cruaidh Gàidhlig: Armachdan Lèir Sgriosail.

Ach dè a' Ghàidhlig a th'air -related program activities?

Agus bho Bhaile Starbucks, tha Mill a h-Uile Rud a' cur blas na Gàidhlig air ceòl punc. Tha mi'n dochas gun cluinn sinn òrain mar Mo Nighean Ghorm agus Seallaibh Skateboard Eoghainn.

Dè tha bhuainn fhathast? 'S docha gu bheil, àite air choireigin (Sidni a Tuath?), còmhlan ùr a' cleachdadh anns a' gharage:

Co-dhiubh bràthair neo màthair thu
Tha thu cumail beò, cumail beò