February 27, 2004

nam pingeadh tu mi, pinginn air ais thu

Tha seirbheis Trackback aig Haloscan a nis, agus chuir mi air a' bhlòg i. Chan eil mi tuilleadh is cinnteach gu dè 'n feum a th'innte, ach tha a h-uile duine 'ga dèanamh. Nach mi tha "cruachann" is "leis e."